Forsikring

Skibsredere udtager forsikringer for deres skibe. Forsikringerne dækker en lang række forskellige begivenheder, som er relevante for søfarten, og som afspejler skibenes fartområde. Skibenes forsikringer er en vigtig del af en långivers sikkerhed, og en långiver vil derfor altid have transport i et skibs forsikringer.

Ved finansiering af et skib vil Danmarks Skibskredit altid kræve, at reder som minimum har tegnet følgende tre forsikringstyper på betryggende vis: Kasko-forsikring, Ansvarsforsikring (P&I) og Krigsforsikring.

Kaskoforsikringens hovedområde er totaltab af skib og partiel skade, bjærgning samt delvis kollisionsansvar overfor tredjemand.

P&I-forsikringen er en form for ansvarsforsikring, hvis hovedområder er personskade, skade på kajanlæg, vragfjernelse, delvis kollisionsansvar samt olieforurening. Den beløbsmæssige ansvarsdækning mod tredjemand er som udgangspunkt ubegrænset. Dog er der for så vidt angår forureningsansvar en begrænsning på USD 1 mia.

Krigsforsikring dækker skader affødt af krig eller krigslignende tilstande, i hvilke tilfælde hverken kasko- eller P&I-forsikringen dækker.

I tillæg hertil vil Danmarks Skibskredit som hovedregel kræve en MII/MAPP dækning.

MII-forsikringen dækker alene panthaver i tilfælde af, at reders primære forsikringer ikke gør det, eksempelvis som følge af, at skibet på skadestidspunktet var usødygtigt eller var suspenderet fra klassen.

MAPP-forsikringen er en anden form for panthaverforsikring, som beskytter panthaver i de tilfælde, hvor myndigheder har ret til at konfiskere og bortsælge skibet efter en forureningsskade for at dække et eventuelt udækket krav pga. sumbegrænsningen i P&I-forsikringen. MAPP-forsikringen dækker i lighed med MII alene panthavers udestående i det pågældende skib.