Om selskabet

Formål og vision

Danmarks Skibskredit har til formål at drive skibsfinansieringsvirksomhed i Danmark. Herudover driver selskabet international skibsfinansieringsvirksomhed, så længe virksomheden i Danmark ikke unødigt begrænses herved.

Danmarks Skibskredit er en stabil og pålidelig kilde til kort- og langfristet fremmedkapital for rederier i alle konjunkturfaser og ønsker at fremtræde kompetent og troværdigt over for kunder og finansielle samarbejdspartnere samt øvrige interessenter.

Danmarks Skibskredit ønsker at levere tilfredsstillende økonomiske resultater til sine ejere og lægger derfor vægt på værdiskabelse i form af en kontrolleret udlånsvækst med fokus på høj kreditkvalitet og en passende spredning i låneporteføljen.

Danmarks Skibskredit har udviklet sig gennem samarbejde med det danske maritime erhverv, og visionen er: "Danmarks Skibskredit skal være det åbenlyse valg inden for skibsfinansiering".

 

Selskabets historie

Danmarks Skibskredits historie går tilbage til 1961, hvor selskabet indledte sin skibsfinansieringsvirksomhed i regi af Danmarks Skibskreditfond. Danmarks Skibskreditfond blev stiftet den 6. juni 1961 af danske banker, forsikringsselskaber, rederier, værfter – repræsenteret ved de pågældende brancheforeninger – og Danmarks Nationalbank. Der blev ikke indskudt kapital i Danmarks Skibskreditfond, men medlemmerne af de fire nævnte brancheforeninger og Nationalbanken tegnede sig for fondens garantikapital.

Formålet med at stifte Danmarks Skibskreditfond var at skabe en permanent kilde til finansiering af danske redere og nybygninger fra danske værfter og derved tilvejebringe et finansielt grundlag for en fortsat udvikling af de danske maritime erhverv. Dette hovedformål eksisterer fortsat den dag i dag.

Frem til midten af 1990'erne var fonden beskæftiget med finansiering af skibe bygget på danske værfter. Siden 1997 er mandatet gradvist blevet udvidet til også at omfatte finansiering af skibe, der hverken er dansk byggede eller dansk ejede.

I 2005 blev Danmarks Skibskreditfond omdannet til et aktieselskab. Omdannelsen tog afsæt i rammeaftale af den 17. januar 2005 indgået mellem Danmarks Skibskreditfond, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Danmarks Nationalbank. Hovedformålet med omdannelsen var at modernisere rammerne for Danmarks Skibskredits fremtidige virke, herunder en delvis tilpasning af regelsættet til de regler, der gælder for øvrige finansielle virksomheder.

I 2015 iværksatte bestyrelsen i Danmarks Skibskredit en strategisk undersøgelse af selskabets mulige udviklingsscenarier. I forlængelse heraf blev aktiemajoriteten (86,6 pct.) i Danmarks Skibskredit A/S den 15. november 2016 erhvervet af et konsortium bestående af Axcel, PKA og PFA. Den Danske Maritime Fond ejer uændret 10 pct. af aktiekapitalen, mens de resterende 3,4 pct. ejes af et antal mindretalsaktionærer.

Den Danske Maritime Fond

Som en konsekvens af omdannelsen af Danmarks Skibskreditfond til Danmarks Skibskredit A/S blev Den Danske Maritime Fond stiftet den 13. juli 2005. Fonden skal gennem en aktiepost i Danmarks Skibskredit virke for, at der til gavn for danske redere og/eller værfter fortsat drives skibsfinansieringsvirksomhed inden for rammerne af Danmarks Skibskredit.

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer, der kan medvirke til at fremme en positiv udvikling af dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri inklusiv udstyrsproducenter, således at nye arbejdspladser skabes og branchen styrkes internationalt.

Danmarks Skibskredit har siden Fondens oprettelse udbetalt ca. DKK 800 mio. i udbytte til Den Danske Maritime Fond.

https://www.dendanskemaritimefond.dk/