Corporate Governance

Bestyrelsen foretager løbende vurderinger af selskabets regler, politikker og praksis i relation til anbefalinger for god selskabsledelse. Det er bestyrelsen opfattelse, at Danmarks Skibskredit enten følger Komitéen's anbefalinger, eller begrunder hvorfor en given anbefaling ikke følges.

Corporate Governance, eller på dansk god selskabsledelse, er en betegnelsen for aktiviteter og handlinger, som vurderes at være grundelementer i en hensigtsmæssig ledelse af børsnoterede og andre større selskaber. Der er samtidig tale om en velafbalanceret hensyntagen til både bestyrelse, direktion, aktionærerne og interessenterne ansvar og interesser.

Redegørelse for virksomhedsledelse

Komitéen for God Selskabsledelse har offentliggjort en række anbefalinger, som alle børsnoterede selskaber opfordres til at forholde sig til og rapportere om efter følg-eller-forklar-princippet. Selskaberne skal dermed følge anbefalingerne eller forklare, hvorfor de ikke gør det.

De overordnede emner, som selskabet skal forholde sig til er:

  • Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter
  • Bestyrelsens opgaver og ansvar
  • Bestyrelsens sammensætning og organisering
  • Ledelsens vederlag
  • Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision

Danmarks Skibskredit rapporterer årligt om efterlevelse af anbefalingerne og rapporterne fra de seneste 5 år findes herunder:

2020

2019

2018

2017

2016

 

 

Finans Danmarks ledelseskodeks

Som et supplement til anbefalingerne fra Komitéen for god selskabsledelse og til gældende lovgivning har Finansrådet udarbejdet et ledelseskodeks med anbefalinger til medlemsvirksomhederne. Formålet er at få banker mv. til at forholde sig aktivt til en række centrale ledelsesmæssige emner og at opnå en større åbenhed om rammerne for ledelsen af de enkelte virksomheder.

Ledelseskodekset skal anvendes efter følg-eller-forklar-princippet.

Danmarks Skibskredit rapporterer årligt om efterlevelsen af kodekset.

Redegørelse for efterlevelse af Finans Danmarks ledelseskodeks

Aktive Ejeres retningslinjer for god selskabsledelse

Aktive Ejere har udarbejdet et sæt retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse, som supplement til de øvrige retningslinjer. De forholder sig både til virksomhedsniveau og kapitalfondsniveau. Retningslinjerne er tilgængelige på Aktive Ejeres hjemmeside.

Kapitalfondene og kapitalfondsejede virksomheder skal forholde sig til retningslinjerne efter comply-or-explain-princippet. Retningslinjerne har endvidere til formål at øge det generelle informationsniveau, således at den brede offentlighed har bedre mulighed for at få indsigt i kapitalfondenes arbejde.

Redegørelse for efterlevelse af Aktive Ejeres retningslinjer

Code of Conduct

En af Finansrådets anbefalinger er, at der udarbejdes og offentliggøres et adfærdskodeks (code of conduct) med beskrivelse af virksomhedens værdigrundlag og ønskede adfærd for virksomhedens drift og ledelse.


Danmarks Skibskredit følger anbefalingen og har udarbejdet følgende kodeks.

Vederlag

Vederlagsrapport

Danmarks Skibskredit har udarbejdet en vederlagsrapport.

VEDERLAGSRAPPORT

2020

Vederlagspolitik

Danmarks Skibskredit har udarbejdet en aflønningspolitik, der har til formål at fastlægge retningslinjerne for Danmarks Skibskredits aflønning af:

  • Bestyrelsen
  • Direktionen
  • Ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil
  • Ansatte i særlige funktioner
  • Øvrige ansatte medarbejdere

Aflønningspolitikken skal medvirke til at sikre, at selskabets aflønning af ledelse og ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, ikke fører til overdreven risikovillig adfærd. Aflønningspolitikken afspejler herudover, at aktionærernes og selskabets interesser er tilpasset selskabets forhold og tilstræber balance mellem de opgaver og det ansvar, der varetages.

AFLØNNINGSPOLITIKKER

2021

2020

2019

2018