Corporate Governance

Bestyrelsen foretager løbende vurderinger af selskabets regler, politikker og praksis i relation til anbefalinger for god selskabsledelse. Det er bestyrelsen opfattelse, at Danmarks Skibskredit enten følger Komitéen's anbefalinger, eller begrunder hvorfor en given anbefaling ikke følges.

Corporate Governance, eller på dansk god selskabsledelse, er en betegnelsen for aktiviteter og handlinger, som vurderes at være grundelementer i en hensigtsmæssig ledelse af børsnoterede og andre større selskaber. Der er samtidig tale om en velafbalanceret hensyntagen til både bestyrelse, direktion, aktionærerne og interessenterne ansvar og interesser.

Redegørelse for virksomhedsledelse

Komitéen for God Selskabsledelse har offentliggjort en række anbefalinger, som alle børsnoterede selskaber opfordres til at forholde sig til og rapportere om efter følg-eller-forklar-princippet. Selskaberne skal dermed følge anbefalingerne eller forklare, hvorfor de ikke gør det.

De overordnede emner, som selskabet skal forholde sig til er:

  • Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter
  • Bestyrelsens opgaver og ansvar
  • Bestyrelsens sammensætning og organisering og evaluering
  • Ledelsens vederlag
  • Risikostyring

Danmarks Skibskredit rapporterer årligt om efterlevelse af anbefalingerne og rapporterne fra de seneste 5 år findes herunder:

 2023

2022

2021

2020

2019

2018 

 

Finans Danmarks ledelseskodeks

Som et supplement til anbefalingerne fra Komitéen for god selskabsledelse og til gældende lovgivning har Finansrådet udarbejdet et ledelseskodeks med anbefalinger til medlemsvirksomhederne. Formålet er at få banker mv. til at forholde sig aktivt til en række centrale ledelsesmæssige emner og at opnå en større åbenhed om rammerne for ledelsen af de enkelte virksomheder.

Ledelseskodekset skal anvendes efter følg-eller-forklar-princippet.

Danmarks Skibskredit rapporterer årligt om efterlevelsen af kodekset.

Redegørelse for efterlevelse af Finans Danmarks ledelseskodeks

Aktive Ejeres retningslinjer for god selskabsledelse

Aktive Ejere har udarbejdet et sæt retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse, som supplement til de øvrige retningslinjer. De forholder sig både til virksomhedsniveau og kapitalfondsniveau. Retningslinjerne er tilgængelige på Aktive Ejeres hjemmeside.

Kapitalfondene og kapitalfondsejede virksomheder skal forholde sig til retningslinjerne efter comply-or-explain-princippet. Retningslinjerne har endvidere til formål at øge det generelle informationsniveau, således at den brede offentlighed har bedre mulighed for at få indsigt i kapitalfondenes arbejde.

Redegørelse for efterlevelse af Aktive Ejeres retningslinjer

Code of Conduct

En af Finansrådets anbefalinger er, at der udarbejdes og offentliggøres et adfærdskodeks (code of conduct) med beskrivelse af virksomhedens værdigrundlag og ønskede adfærd for virksomhedens drift og ledelse.


Danmarks Skibskredit følger anbefalingen og har udarbejdet følgende kodeks.

Bestyrelsesevaluering

I december 2021 blev evalueringen af bestyrelsen gennemført, herunder en evaluering af dens sammensætning, arbejde og formandens ledelse. Evalueringen blev faciliteret af et eksternt konsulentfirma for at sikre anonymiteten og hvert bestyrelsesmedlem besvarede et omfattende spørgeskema. Resultaterne og konklusionerne blev efterfølgende præsenteret for og diskuteret af bestyrelsen.

Formålet med evalueringen var at sikre, blandt andet, at sammensætningen af bestyrelsen samt det enekelte bestyrelsesmedlems kompetencer gør bestyrelsen i stand til at varetage dens opgaver.

Resultaterne af den seneste evaluering var overodnet set gode og viste en stor enighed blandt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen arbejder videre med de aftalte fokusområder i 2023.

Skattepolitik

Komitéen for God Selskabsledelse anbefaler at der udarbejdes og offentliggøres en skattepolitik. 

 

Danmarks Skibskredit følger anbefalingen og har udarbejdet følgende politik

Vederlag

Vederlagsrapport

Danmarks Skibskredit har udarbejdet en vederlagsrapport.

VEDERLAGSRAPPORT

2023

2022

2021

2020

Vederlagspolitik

Danmarks Skibskredit har udarbejdet en politik, der har til formål at fastlægge retningslinjerne for Danmarks Skibskredits aflønning af:

  • Bestyrelsen
  • Direktionen
  • Ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil
  • Ansatte i særlige funktioner
  • Øvrige ansatte medarbejdere

Politikken skal medvirke til at sikre, at selskabets aflønning af ledelse og ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, ikke fører til overdreven risikovillig adfærd. Politikken afspejler herudover, at aktionærernes og selskabets interesser er tilpasset selskabets forhold og tilstræber balance mellem de opgaver og det ansvar, der varetages.

VEDERLAGSPOLITIKKER

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

 

 

Privatlivspolitik

Hvem er vi
Danmarks Skibskredit tilbyder udlån til rederier.

Kontaktdetaljer:

Danmarks Skibskredit A/S
Sankt Annæ Plads 3
1250 København K
E-mail: danmarks@skibskredit.dk
Telefon: 33 33 93 33

Formål
Danmarks Skibskredit indsamler og anvender persondata ved udsendelse af nyhedsbreve og ved brug af cookies på hjemmesiden.

Brug af persondata
Ved tilmelding til nyhedsbreve gives samtidig samtykke til, at navn og e-mailadressen må registreres og anvendes ved udsendelse af nyhedsbreve. Samtykket kan altid trækkes tilbage ved at klikke på ”Afmeld”. Registrerede personoplysninger slettes senest efter 90 dage.

Der findes yderligere oplysninger om brugen af cookies i vores cookiepolitik.

Persondata videregives eller sælges aldrig, men der sker en behandling hos vores databehandlere. Der er indgået databehandleraftaler med disse.

Dine rettigheder
Du har de rettigheder, som følger af Databeskyttelsesforordningen (GDPR), herunder retten til at se oplysninger, berigtigelse eller sletning.

Klagemuligheder
Klager over behandlingen af persondata kan sendes til Datatilsynet: dt@datatilsynet.dk.