Danmarks Skibskredit A/S

Danmarks Skibskredits eneste forretningsområde er ydelse af lån til rederier mod pant i skib

Forretningsområdet

Danmarks Skibskredit har været engageret i skibsfinansiering siden 1961 og er en betroet partner for danske og internationale skibsredere. Vi er en højt specialiseret nicheaktør og arbejder dedikeret på at servicere vores kunder efter branchens højeste standarder. 

Vi forvalter en udlånsportefølje på ca. DKK 35 mia., der er sikret ved pant i 678 skibe. Vores 80 medarbejdere arbejder alle fra ét kontor i København. Skibsfinansieringsoperationen er supporteret af vores interne ekspertise indenfor shipping research, marineforsikring og marineovervågning.

Vi finansierer vores udlån ved udstedelse af obligationer på NASDAQ OMX Nordic. Som skibsfinansieringsinstitut er vi underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

Læs mere
Forretningsområdet
Om selskabet

Om selskabet

Danmarks Skibskredit har til formål at drive skibs-finansieringsvirksomhed i Danmark. Herudover driver selskabet international skibsfinansierings-virksomhed, så længe virksomheden i Danmark ikke unødigt begrænses herved.

Læs mere
Daglig ledelse & Bestyrelsen

Daglig ledelse & Bestyrelsen

Danmarks Skibskredits direktion er ikke medlem af selskabets bestyrelse. Bestyrelsen fastlægger principperne for Danmarks Skibskredits virke, mens direktionen har ansvaret for den daglige ledelse.

Læs mere
Corporate Governance

Corporate Governance

Bestyrelsen foretager løbende vurderinger af selskabets regler, politikker og praksis i relation til anbefalinger for god selskabsledelse. 

Læs mere

Regelsæt

Danmarks Skibskredit er underlagt lov om et skibsfinansieringsinstitut. Loven indeholder den lovmæssige hjemmel til selskabsomdannelsen i 2005. Selskabet er ligeledes underlagt bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut.

Ifølge bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut er selskabet, som udsteder af obligationer på NASDAQ Copenhagen, tillige underlagt dele af bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutarisici.

Ligeledes er selskabet via bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut underlagt dele af lov om finansiel virksomhed, der er det fælles regelsæt for bl.a. pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber i Danmark. Selskabet er underlagt dele af lovens indhold for så vidt angår god skik, ejerforhold og ledelse, finansielle virksomheders kapitalforhold, årsrapport, revision og anvendelse af årets overskud, indgreb i eller ophør af den finansielle virksomhed og straffebestemmelserne.

Danmarks Skibskredit er undtaget fra EU's kreditinstitutdirektiver. I praksis betyder det, at selskabet i modsætning til øvrige danske banker og realkreditinstitutter ikke er underlagt en storkundegrænse. I stedet er selskabet forpligtet til at fastsætte regler for spredningen af risici, herunder risici i forbindelse med långivningen. Spredningsreglerne fremgår af årsrapporten.

Udover det regelsæt, som selskabet er pålagt af myndighederne, ledes selskabet efter et sæt vedtægter, der følger bestemmelserne i selskabsloven. Internt opereres der tillige efter et sæt politikker, der kan være mere restriktive end de eksterne bestemmelser. Politikkerne er vedtaget af bestyrelsen.

Oversigt:

Lov om et skibsfinansieringsinstitut

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut

Lov om finansiel virksomhed

Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udsteddelse af særligt dækkede obligationer og skibskreditobligationer 

Vedtægter