Om Danmarks Skibskredit A/S

Danmarks Skibskredits eneste forretningsområde er ydelse af lån til rederier mod pant i skib

Forretningsområdet

Danmarks Skibskredit har været engageret i skibsfinansiering siden 1961 og er en betroet partner for danske og internationale skibsredere. Vi er en højt specialiseret nicheaktør og arbejder dedikeret på at servicere vores kunder efter branchens højeste standarder. 

Vi forvalter en udlånsportefølje på ca. DKK 40 mia., der er sikret ved pant i 700 skibe. Vores 80 medarbejdere arbejder alle fra ét kontor i København. Skibsfinansieringsoperationen er supporteret af vores interne ekspertise indenfor shipping research, marineforsikring og marineovervågning.

Vi finansierer vores udlån ved udstedelse af obligationer på NASDAQ OMX Nordic. Som skibsfinansieringsinstitut er vi underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

Forretningsområdet
Om selskabet

Om selskabet

Danmarks Skibskredit har til formål at drive skibs-finansieringsvirksomhed i Danmark. Herudover driver selskabet international skibsfinansierings-virksomhed, så længe virksomheden i Danmark ikke unødigt begrænses herved.

Læs mere
Daglig ledelse

Daglig ledelse

Danmarks Skibskredits direktion er ikke medlem af selskabets bestyrelse. Bestyrelsen fastlægger principperne for Danmarks Skibskredits virke, mens direktionen har ansvaret for den daglige ledelse.

Læs mere
Bestyrelsen

Bestyrelsen

Danmarks Skibskredits bestyrelse består af 11 medlemmer. Otte er valgt af generalforsamlingen, og de resterende tre er valgt af selskabets medarbejdere.

Læs mere

Finanstilsynets redegørelse

Finanstilsynet var i juni 2015 på inspektion (funktionsundersøgelse) i Danmarks Skibskredit.

Inspektionen omfattede en række udvalgte områder, herunder organisation og ledelse, kreditområdet, fonds og funding, revision, risikostyringsfunktion, compliancefunktion, kapitaldæknings-, solvens- og likviditets-opgørelse samt IT-sikkerhed.

Danmarks Skibskredit har efterkommet Finanstilsynets påbud.

Finanstilsynets redegørelse om inspektion i Danmarks Skibskredit

 

Finanstilsynet gennemførte i september-oktober 2016 en kreditundersøgelse i Danmarks Skibskredit.

Finanstilsynet gennemgik kreditpolitik, forretningsgange og rapportering på området, samt ialt 25 udlån. Endvidere gennemgik Finanstilsynet bestyrelsens forretningsorden og skriftlige retningslinjer til direktionen med særligt fokus på kreditområdet.

Inspektionen gav ikke anledning til nogen tilsynsreaktioner.

Finanstilsynets redegørelse om inspektion på kreditområdet

 

Finanstilsynet var i september 2018 på inspektion i Danmarks Skibskredit A/S.

Inspektionen omfattede ledelsesområdet, fonds-, funding- og likviditetsområdet, it-området, koncernforhold, outsourcing og operationelle risici.

Inspektionen gav anledning til ét påbud fra Finanstilsynet.

Finanstilsynet har påbudt at foretage en vurdering af, i hvilket omfang kreditspændrisikoen skal afdækkes ved opgørelsen af solvensbehovet. Påbuddet er efterlevet, idet der pr. 30. september 2018 er foretaget et tillæg til solvensbehovet.

Finanstilsynets redegørelse om inspektion i Danmarks Skibskredit

 

Regelsæt

Danmarks Skibskredit er underlagt lov om et skibsfinansieringsinstitut. Loven indeholder den lovmæssige hjemmel til selskabsomdannelsen i 2005. Selskabet er ligeledes underlagt bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut.

Ifølge bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut er selskabet, som udsteder af obligationer på NASDAQ Copenhagen, tillige underlagt dele af bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutarisici.

Ligeledes er selskabet via bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut underlagt dele af lov om finansiel virksomhed, der er det fælles regelsæt for bl.a. pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber i Danmark. Selskabet er underlagt dele af lovens indhold for så vidt angår god skik, ejerforhold og ledelse, finansielle virksomheders kapitalforhold, årsrapport, revision og anvendelse af årets overskud, indgreb i eller ophør af den finansielle virksomhed og straffebestemmelserne.

Danmarks Skibskredit er undtaget fra EU's kreditinstitutdirektiver. I praksis betyder det, at selskabet i modsætning til øvrige danske banker og realkreditinstitutter ikke er underlagt en storkundegrænse. I stedet er selskabet forpligtet til at fastsætte regler for spredningen af risici, herunder risici i forbindelse med långivningen. Spredningsreglerne fremgår af årsrapporten.

Udover det regelsæt, som selskabet er pålagt af myndighederne, ledes selskabet efter et sæt vedtægter, der følger bestemmelserne i selskabsloven. Internt opereres der tillige efter et sæt politikker, der kan være mere restriktive end de eksterne bestemmelser. Politikkerne er vedtaget af bestyrelsen.

Oversigt:

Lov om et skibsfinansieringsinstitut

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut

Lov om finansiel virksomhed

Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring

Vedtægter