Risiko- og kapitalstyring

Styring af risici har højeste prioritet, idet de forskellige risici kan påvirke resultat og solvens i en uhensigtsmæssig retning og dermed svække fremtidige forretningsmuligheder væsentligt.

Danmarks Skibskredits primære forretningsaktivitet er udlån mod 1. prioritetspant i skibe. Kreditrisikoen udgør den væsentligste del af selskabets samlede risiko. Markedsrisikoen og den operationelle risiko udgør de øvrige risici, mens likviditetsrisikoen er begrænset som følge af reglerne i bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring.

Risikorapport

Danmarks Skibskredit er i lighed med den øvrige finansielle sektor pålagt oplysningsforpligtelser i henhold til CRR ottende del. 

Risikorapporten offentliggøres én gang årligt i forbindelse med årsrapportens aflæggelse. Selskabet vurderer løbende, om der er behov for hyppigere offentliggørelse.

Der er ikke revisionskrav på risikorapporten, og Danmarks Skibskredit har valgt ikke at lade risikorapporten revidere.

I henhold til bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring § 32 erklærer selskabet, at det opfylder samtlige bestemmelser i bekendtgørelsen.

Risikorapport 2023

Bilag

Formålet med risikorapporten er at udarbejde en beskrivelse af 1) risiko- og kapitalstyringen og 2) kapitalgrundlagets sammensætning og hertil relaterede risici, jf. oplysningskravene i EU’s kapitalkravsforordning (CRR) ottende del.

Herudover gives der en beskrivelse af de forskellige typer af balanceførte og ikke-balanceførte risici, som selskabet er eksponeret overfor.

 

Risikorapporter

Herunder findes tidligere risikorapporter:

2021 (bilag)

2020 (bilag)

2019 (bilag)

2018

2017 (bilag)

2016 (bilag)

2015 (bilag)

2014 (bilag)

2013

2012

2011

2010

2009