Rating og obligationer

STANDARD & POOR'S

Standard & Poor’s foretager løbende kreditvurdering af Danmarks Skibskredit og har tildelt følgende rating:

Bond rating             A 
Issuer rating           BBB+ 
Outlook                  Stable 

S&P Covered Bond Rating General Capital Centre, april 2023

S&P Covered Bond Rating Capital Centre A, april 2023

S&P Issuer Credit Rating, juni 2023 

S&P Issuer Credit Rating, Research update, juli 2021

GENERELT

I henhold til investeringsdirektivet er obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit eller af de danske realkreditinstitutter at betragte som guldrandede obligationer og betegnes endvidere som ”covered bonds”. I henhold til regelsættet er der krav om, at provenuet fra obligationsudstedelsen investeres i aktiver, der med stor sandsynlighed til enhver tid kan sikre rettidig betaling af ydelserne til obligationsejerne.

I tilfælde af selskabets konkurs er der derfor i selskabets egen lov givet fortrinsstilling til sikkerhed bag obligationsudstedelser til obligationsejere og fordringshavere til aftaler om finansielle instrumenter, som er indgået for at afdække rente- og valutaforskelle mellem de udstedte obligationer og udlånene.

For Danmarks Skibskredits forpligtelser i henhold til obligationen hæfter selskabets egenkapital samt de forsikringer, panter, garantier og andre sikkerheder, der er givet selskabet i anledning af udlånsvirksomheden.

Obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit følger samme regelsæt som obligationer udstedt af de danske realkreditinstitutter. Obligationerne er "guldrandede" efter EU’s investeringsdirektiv.

 

MOODY'S

Moody's har haft kreditvurderet Danmarks Skibskredit A/S siden 1998. Gældende fra d. 12. februar 2016 har Danmarks Skibskredit A/S opsagt samarbejdet med Moody’s. Der henvises til nedenstående pressemeddelelse.

Opsigelse af Moody's samarbejde

Prospekter

 

Særligt dækkede obligationer og skibskreditobligationer udbudt af Danmarks Skibskredit skal i henhold til lovgivning være beskrevet i et offentliggjort prospekt, som skal være opstillet og udarbejdet i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning (EU) 2017/1129 (prospektforordningen) og dertilhørende delegerede regler, med det formål at tilbyde informationer om de udstedte obligationer. Reglerne i prospektforordningen trådte i kraft den 1. juli 2017. Danmarks Skibskredits prospekt for særligt dækkede obligationer og skibskreditobligationer er udformet som et basisprospekt med tilhørende endelige vilkår. De generelle vilkår for obligationerne samt beskrivelsen af førnævnte og Danmarks Skibskredit er givet i basisprospektet. De specifikke vilkår for de respektive obligationer er givet i de endelige vilkår.

Se selskabets basisprospekter, tillægsprospekter samt endelige vilkår nedenfor.

BASISPROSPEKT 2023

Basisprospekt for obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S af 11. juli 2023

Tillæg til basisprospekt

Endelige vilkår

Endelige vilkår oktober 2023

Endelige vilkår oktober 2023

Endelige vilkår oktober 2023 

 

BASISPROSPEKT 2022

Basisprospekt for obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S af 11. juli 2022

 Tillæg til basisprospekt

Endelige vilkår

Endelige vilkår februar 2023

Endelige vilkår februar 2023 

Endelige vilkår juli 2023

 

BASISPROSPEKT 2021

Basisprospekt for obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S af 9. juli 2021

 Tillæg til basisprospekt

Endelige vilkår

Endelige vilkår oktober 2021 

 

BASISPROSPEKT 2020

Basisprospekt for obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S af 9. juli 2020

Tillæg til basisprospekt

Endelige vilkår

Endelige vilkår marts 2021

Endelige vilkår marts 2021

 

BASISPROSPEKT 2019

Basisprospekt for obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S af 25. februar 2019

Tillæg til basisprospekt

Endelige vilkår

Endelige vilkår april 2020

Endelige vilkår februar 2020

Endelige vilkår november 2019

Endelige vilkår marts 2019

 

BASISPROSPEKT 2017

Basisprospekt for obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S af 26. oktober 2017

Tillæg til basisprospekt

Dette prospekt er gældende for obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S efter den 26. oktober 2017.

Endelige vilkår

Endelige vilkår juli 2018

Endelige vilkår juni 2018

Endelige vilkår november 2017

BASISPROSPEKT 2009

Basisprospekt for obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit af 24. august 2009

Dette prospekt er gældende for obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S efter 24. august 2009.

Tillæg til basisprospekt

 Endelige vilkår

 

Basisprospekt 2006

Basisprospekt for obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S af 31. august 2006

Dette prospekt er gældende for obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S i perioden 31. august 2006 til 23. august 2009.

Selskabet har pr. 24. august 2009 offentliggjort et nyt basisprospekt.

Tillæg til basisprospekt

Endelige vilkår

 

Basisprospekt 2005

Basisprospekt for obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S af 30. juni 2005

Dette prospekt er gældende for obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit A/S i perioden 30. juni 2005 til 30. august 2006.

Selskabet har pr. 24. august 2009 offentliggjort et nyt basisprospekt.

Tillæg til basisprospekt

Endelige vilkår

Obligationer

Skibskreditobligationer kan købes igennem de fleste danske banker og børsmæglere. Danmarks Skibskredit sælger ikke direkte til private eller andre investorer.

Ved nyudstedelser af obligationer sælger Danmarks Skibskredit obligationer i større blokke til en bank eller børsmægler, der derefter videresælger obligationerne i de ønskede mængder til investorerne.  

Danmarks Skibskredit er ikke forpligtet til at handle eller stille købs- og salgspriser over for nogen tredjepart.

Værd at vide

Danmarks Skibskredit udsteder på det danske marked og overvejende stående lån obligationer. Disse er kendetegnet ved, at der i obligationens løbetid udelukkende betales rente, mens hovedstolen forfalder til tilbagebetaling på udløbsdagen. Yderligere er det som hovedregel ikke muligt at opsige obligationen før tid.

 

Obligationstyper og opbevaring

Særlig dækkede obligationer (SDO)

Obligationer som er udstedt i Kapitalcenter A. Kapitalcenter A blev oprettet den 28. marts 2019.  

Kasseobligationer

Obligationer udstedt inden 1. januar 2008. Obligationerne er pr. definition SDO helt frem til udløb, selv om der ikke er krav om løbende opfyldelse af belåningsværdier. 

Skibskreditobligationer

Obligationer udstedt efter 1. januar 2008 og som ikke kvalificerer sig til betegnelsen SDO. Alle obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit er optaget på EU-Kommissionens liste over obligationer, der opfylder kravene til guldrandethed i artikel 52 (4) i UCITS-direktivet (Investerings-direktivet). 

Deponering/opbevaring af obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit Danmarks Skibskredit tilbyder opbevaring af obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit såfremt disse registreres i den danske værdipapircentral (”indskrivningsdepot”).

Kontakt

Henvendelse skal ske til Danske Bank A/S, emission/depot på tlf. 45 14 38 60. Danske Bank A/S varetager administrationen af Danmarks Skibskredits indskrivningsdepoter. Depoterne holdes separat fra Danske Bank A/S øvrige aktiviteter.

Obligationsejerne pålægges ikke gebyr for indskrivningsdepoterne.

 

Funding

Udlånsvirksomheden baserer sig i høj grad på Danmarks Skibskredits evne og mulighed for at tiltrække sig stabil og langsigtet fremmedkapital. Danmarks Skibskredits optagelse af fremmedkapital sker primært via uopsigelige obligationsudstedelser. Det giver en sikkerhed i form af, at afløbet altid vil være kendt på forhånd. 

Danmarks Skibskredit optager funding i god tid, før de faktiske låneudbetalinger finder sted. Typisk afdækkes likviditetsbehovet før eller omkring tidspunktet for afgivelse af lånetilbud for at mindske afhængigheden af de øjeblikkelige markedsforhold. Provenuet for låneoptagelsen investeres udelukkende i likvide aktiver med høj sikkerhed. Investering i de enkelte aktivtyper og modparter er underlagt Danmarks Skibskredits politikker for finansielle risici samt kredit- og modpartsrisici.

 

Obligationsserier

Åbne serier

Ved åbne serier forstås obligationsserier hvori Danmarks Skibskredit løbende ud-steder. Obligationer udstedt i samme serie vil have samme fondskode, løbetid, betalingsdag(e) og pålydende rente.    

Lukkede serier

Såfremt en obligationsserie er lukket foretages der ikke yderligere udstedelser, det vil dog være muligt at handle med eksisterende obligationer i den pågældende serie i markedet. Alle serier af kasseobligationer er i dag lukkede.

 

ECBC Covered Bond Label

De af Danmarks Skibskredit A/S udstedte obligationer der overholder nuværende krav til CRD, opfylder ligeledes kravene til ECBC’s (European Covered Bond Council) definition af covered bonds.

For at være dækket under ECBC’s betegnelse af en Covered Bond, offentliggør Danmarks Skibskredit A/S halvårligt i forbindelse med offentliggørelse af regnskabstal, ligeledes data for instituttets kapital og udlånsforhold. Disse opgøres ud fra de vedtagne principper i det danske nationale samarbejde om transparens.

Senest offentliggjorte transparensskemaer for Danmarks Skibskredit A/S:

Capital Centre A

General Capital Centre

Investor præsentationer