Om Danmarks Skibskredit A/S

Danmarks Skibskredits eneste forretningsområde er ydelse af lån til rederier mod pant i skib.

Forretningsområdet

Danmarks Skibskredits eneste forretningsområde er ydelse af lån til rederier mod pant i skib.

Det fokuserede forretningsområde medfører en høj grad af specialisering og ekspertise i alle led, hvor 70 medarbejdere i dag forvalter en udlånsportefølje på ca. DKK 43,2 mia., der er sikret ved pant i 454 skibe.

Danmarks Skibskredit finansierer sig primært ved udstedelse af obligationer på NASDAQ OMX Nordic.

Selskabet er et skibsfinansieringsinstitut, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

Forretningsområdet
Formål og vision

Formål og vision

Danmarks Skibskredit har til formål at drive skibsfinansieringsvirksomhed i Danmark. Herudover driver selskabet international skibsfinansieringsvirksomhed, så længe virksomheden i Danmark ikke unødigt begrænses herved.

Læs mere
Selskabets historie

Selskabets historie

Danmarks Skibskredits historie går tilbage til 1961, hvor selskabet indledte sin skibs-finansieringsvirksomhed i regi af Danmarks Skibskreditfond.

Læs mere
Direktionen

Direktionen

Danmarks Skibskredits direktører er ikke medlem af selskabets bestyrelse.
Bestyrelsen fastlægger principperne for Danmarks Skibskredits virke, mens direktionen har ansvaret for den daglige ledelse.

Læs mere

Den Danske Maritime Fond

Som en konsekvens af omdannelsen af Danmarks Skibskreditfond til Danmarks Skibskredit A/S blev Den Danske Maritime Fond stiftet den 13. juli 2005. Fonden skal gennem en aktiepost i Danmarks Skibskredit virke for, at der til gavn for danske redere og/eller værfter fortsat drives skibsfinansieringsvirksomhed inden for rammerne af Danmarks Skibskredit.

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer og tiltag, der kan tjene til udvikling og fremme af dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri. Dette sker gennem økonomisk støtte til forskning, teknologi- og produktudvikling, uddannelse, rekruttering og andre typer af initiativer med maritimt fokus.

Danmarks Skibskredit har siden 2005 til og med 2015 udbetalt i alt DKK 588 mio. i udbytte til Den Danske Maritime Fond.

Revisionsudvalg

Danmarks Skibskredit har nedsat et revisionsudvalg bestående af medlemmer fra bestyrelsen. Det er ved sammensætningen af revisionsudvalget sikret, at der ikke er sammenfald mellem formanden for bestyrelsen og formanden for revisionsudvalget. Det er ligeledes sikret, at udvalget råder over sagkundskaber og erfaringer inden for finansielle forhold samt regnskabs- og revisionsforhold.

Revisionsudvalget består af Koncernfinansdirektør Anders Damgaard, CFO & Partner Peter Nyegaard og Direktør Michael Nellemann Pedersen. Anders Damgaard (formand), der er det uafhængige medlem med kompetencer inden for regnskabsvæsen og revision, kvalificerer sig ved at være Koncernfinansdirektør i PFA Pension.

Revisionsudvalgets opgaver er fastsat i kommissorium for revisionsudvalget. Revisionsudvalget skal bistå bestyrelsen i at:

- Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen
- Overvåge om virksomhedens kontrolsystemer og risikostyringssystemer fungerer effektivt
- Overvåge revision af årsrapporten
- Overvåge og kontrollere revisors uafhængighed

Revisionsudvalget er således et forberedende og overvågende organ. Revisionsudvalget afholder ordinære møder tre gange årligt, hvoraf to af møderne ligger forud for aflæggelse af års- og halvårsrapporten. Udvalget rapporterer til bestyrelsen, og referater fra udvalgets møder behandles på det førstkommende ordinære bestyrelsesmøde.

Regelsæt

Danmarks Skibskredit er underlagt lov om et skibsfinansieringsinstitut. Loven indeholder den lovmæssige hjemmel til selskabsomdannelsen i 2005. Selskabet er ligeledes underlagt bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut.

Ifølge bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut er selskabet, som udsteder af obligationer på NASDAQ Copenhagen, tillige underlagt dele af bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutarisici.

Ligeledes er selskabet via bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut underlagt dele af lov om finansiel virksomhed, der er det fælles regelsæt for bl.a. pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber i Danmark. Selskabet er underlagt dele af lovens indhold for så vidt angår god skik, ejerforhold og ledelse, finansielle virksomheders kapitalforhold, årsrapport, revision og anvendelse af årets overskud, indgreb i eller ophør af den finansielle virksomhed og straffebestemmelserne.

Danmarks Skibskredit er undtaget fra EU's kreditinstitutdirektiver. I praksis betyder det, at selskabet i modsætning til øvrige danske banker og realkreditinstitutter ikke er underlagt en storkundegrænse. I stedet er selskabet forpligtet til at fastsætte regler for spredningen af risici, herunder risici i forbindelse med långivningen. Spredningsreglerne fremgår af årsrapporten.

Udover det regelsæt, som selskabet er pålagt af myndighederne, ledes selskabet efter et sæt vedtægter, der følger bestemmelserne i selskabsloven. Internt opereres der tillige efter et sæt politikker, der kan være mere restriktive end de eksterne bestemmelser. Politikkerne er vedtaget af bestyrelsen.

Oversigt:
- Lov om et skibsfinansieringsinstitut
- Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut
- Lov om finansiel virksomhed
- Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring
- Vedtægter

CSR

Fra og med årsregnskabet 2009 har Danmarks Skibskredit skulle rapportere om selskabets indsats på CSR-området i henhold til regelsættet i Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen).

Der er udarbejdet en CSR-politik, som indeholder retningslinjer for selskabets aktive arbejde med samfundsansvar inden for følgende områder:  

- Miljø

- Medarbejdere

- Menneskerettigheder

- Korruption   

Selskabets strategi og målsætninger vil løbende blive forbedret og udviklet.

Læs politikken og se seneste CSR-rapport her.

 

Finanstilsynets redegørelse

Finanstilsynet var i juni 2015 på inspektion (funktionsundersøgelse) i Danmarks Skibskredit.

Inspektionen omfattede en række udvalgte områder, herunder  organisation og ledelse, kreditområdet, fonds og funding, revision, risikostyringsfunktion, compliancefunktion, kapitaldæknings-, solvens- og likviditets-opgørelse samt IT-sikkerhed.

Danmarks Skibskredit har efterkommet Finanstilsynets påbud.

Finanstilsynets redegørelse om inspektion i Danmarks Skibskredit.

 

Finanstilsynet gennemførte i september-oktober 2016 en kreditundersøgelse i Danmarks Skibskredit.

Finanstilsynet gennemgik kreditpolitik, forretningsgange og rapportering på området, samt ialt 25 udlån. Endvidere gennemgik Finanstilsynet bestyrelsens forretningsorden og skriftlige retningsilnjer til direktionen med særligt fokus på kreditområdet.

Inspektionen gav ikke anledning til nogen tilsynsreaktioner.

Finanstilsynets redegørelse om inspektion på kreditområdet.

X

Dette website anvender cookies til en række formål, der er udførlig beskrevet nedenfor i vores cookie- og privatlivspolitik. Ved at anvende sitet giver du dit samtykke til, at der placeres cookies på din computer. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at slette cookies og undlade yderligere brug af website