Obligationer

Skibskreditobligationer kan købes igennem de fleste danske banker og børsmæglere. Danmarks Skibskredit sælger ikke direkte til private eller andre investorer.

Ved nyudstedelser af obligationer sælger Danmarks Skibskredit obligationer i større blokke til en bank eller børsmægler, der derefter videresælger obligationerne i de ønskede mængder til investorerne.  

Danmarks Skibskredit er ikke forpligtet til at handle eller stille købs- og salgspriser over for nogen tredjepart.

Værd at vide

Danmarks Skibskredit udsteder på det danske marked og overvejende stående lån obligationer. Disse er kendetegnet ved, at der i obligationens løbetid udelukkende betales rente, mens hovedstolen forfalder til tilbagebetaling på udløbsdagen. Yderligere er det som hovedregel ikke muligt at opsige obligationen før tid.

Obligationstyper og opbevaring

Særlig dækkede obligationer (SDO)

Danmarks Skibskredit har haft mulighed for at udstede SDO siden 1. juli 2007. På nuværende tidspunkt benytter Danmarks Skibskredit sig ikke af denne mulighed.  

Kasseobligationer

Obligationer udstedt inden 1. januar 2008. Obligationerne er pr. definition SDO helt frem til udløb, selv om der ikke er krav om løbende opfyldelse af belåningsværdier.  

Skibskreditobligationer

Obligationer udstedt efter 1. januar 2008 og som ikke kvalificerer sig til betegnelsen SDO. Alle obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit er optaget på EU-Kommissionens liste over obligationer, der opfylder kravene til guldrandethed i artikel 52 (4) i UCITS-direktivet (Investerings-direktivet).  

Danmarks Skibskredit tilbyder opbevaring af obligationer udstedt af Danmarks Skibs-kredit, såfremt disse registreres i den danske værdipapircentral (”indskrivningsdepot”).

Kontakt

Henvendelse skal ske til Danske Bank A/S, emission/depot på tlf. 45 14 38 60. Danske Bank A/S varetager administrationen af Danmarks Skibskredits indskrivningsdepoter. Depoterne holdes separat fra Danske Bank A/S' øvrige aktiviteter.

Obligationsejerne pålægges ikke gebyr for indskrivningsdepoterne. 

Funding

Udlånsvirksomheden baserer sig i høj grad på Danmarks Skibskredits evne og mulighed for at tiltrække sig stabil og langsigtet fremmedkapital. Danmarks Skibskredits optagelse af fremmedkapital sker primært via uopsigelige obligationsudstedelser. Det giver en sikkerhed i form af, at afløbet altid vil være kendt på forhånd.  

Danmarks Skibskredit optager funding i god tid, før de faktiske låneudbetalinger finder sted. Typisk afdækkes likviditetsbehovet før eller omkring tidspunktet for afgivelse af lånetilbud for at mindske afhængigheden af de øjeblikkelige markedsforhold. Provenuet for låneoptagelsen investeres udelukkende i likvide aktiver med høj sikkerhed. Investering i de enkelte aktivtyper og modparter er underlagt Danmarks Skibskredits politikker for finansielle risici samt kredit- og modpartsrisici.

Åbne og lukkede obligationsserier

Åbne serier

Ved åbne serier forstås obligationsserier, hvori Danmarks Skibskredit løbende udsteder. Obligationer udstedt i samme serie vil have samme fondskode, løbetid, betalingsdag(e) og pålydende rente.     

Lukkede serier

Såfremt en obligationsserie er lukket foretages, der ikke yderligere udstedelser. Det vil dog være muligt at handle med eksisterende obligationer i den pågældende serie i markedet. Alle serier af kasseobligationer er i dag lukkede. 

Prospekt

Kasseobligationer og skibskreditobligationer udbudt af Danmarks Skibskredit skal i henhold til lovgivning være beskrevet i et offentliggjort prospekt, som skal være opstillet i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning 809/2004. Reglerne om prospekter trådte i kraft den 1. juli 2005. Obligationer, hvor udstedelsen er ophørt før denne dato, er ikke omfattet af et prospekt. Danmarks Skibskredits prospekt for kasseobligationer og skibskreditobligationer er udformet som et basisprospekt med tilhørende endelig vilkår. De generelle vilkår for obligationerne samt beskrivelsen af obligationerne og af Danmarks Skibskredit er givet i basisprospektet. De specifikke vilkår for de respektive obligationer er givet i de endelige vilkår.

ECBC Covered Bond Label

De af Danmarks Skibskredit A/S udstedte obligationer, der overholder nuværende krav til CRD, opfylder ligeledes kravene til ECBC’s (European Covered Bond Council) definition af covered bonds.

For at være dækket under ECBC’s betegnelse af en Covered Bond offentliggør Danmarks Skibskredit A/S halvårligt, i forbindelse med offentliggørelse af regnskabstal, data for instituttets kapital og udlånsforhold. Disse opgøres ud fra de vedtagne principper i det danske nationale samarbejde om transparens.

Senest offentliggjorte transparensskema for Danmarks Skibskredit A/S kan finds her.

X

Dette website anvender cookies til en række formål, der er udførlig beskrevet nedenfor i vores cookie- og privatlivspolitik. Ved at anvende sitet giver du dit samtykke til, at der placeres cookies på din computer. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at slette cookies og undlade yderligere brug af website